Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities en begrippen

1.1. Klant : De persoon of personen waarbij CranesCoaching haar diensten aan verleent

1.2. Opdrachtgever: De persoon of instantie welke een opdracht aan CranesCoaching heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is degene waarbij de overeenkomst, betaling en dienstverlening mee wordt gehouden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld in de schriftelijke afspraken.

1.3. CranesCoaching: Eenmanszaak, ingeschreven bij de KVK onder nummer 76075966 en levert diensten op het gebied van coaching, (online) trainingen en workshops. 

 

Artikel 2. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere ( schriftelijke of mondelinge) overeenkomst tussen CranesCoaching en de opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met werknemer, waarbij derden betrokken worden. 

2.2. De overeenkomst komt tot stand wanneer CranesCoaching en de opdrachtgever een werk relatie aangaat

2.3. CranesCoaching behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. 

 

Artikel 3. Wijzigingen

3.1. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen alleen van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen CranesCoaching en opdrachtgever zijn overeengekomen.  

3.2. Indien wijzigingen leiden tot verhogen of verlagen van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in het tarief schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

 

Artikel 4. Inspanningsverplichting

4.1. CranesCoaching neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich. CranesCoaching zal de door haar te leveren diensten naar beste kennis, inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren.  CranesCoaching staat echter niet garant voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan de door de opdrachtgever en/ of deelnemer/ cliënt gestelde doel.


Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. CranesCoaching zal de werkzaamheden op deskundige en zorgvuldige manier uitvoeren met inachtneming van de gedrags,- en beroepsregels.

5.2. De Coachingssessies, workshops, trainingen en cursussen zullen enkel door CranesCoaching worden uitgevoerd. 

5.3. CranesCoaching bepaald de wijze waarop de opdracht zal worden uitgevoerd.

 

Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever

6.1.  De opdrachtgever is verantwoordelijk dat het aantal deelnemers welke in de overeenkomst is opgenomen, ook daadwerkelijk deelneemt aan CranesCoachings dienstverlening. Indien uiteindelijk het aantal afgesproken deelnemers niet is komen opdagen of niet zal deelnemen, is de opdrachtgever het volledige opdrachtsom, zoals vermeld staat in de offerte of opdrachtbevestiging aan CranesCoaching verschuldigd. 

6.2. Indien een deelnemer door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats worden ingevuld door een andere deelnemer, dit dient altijd vooraf besproken te worden met CranesCoaching. Indien overname van de vrijgevallen plaatsen niet mogelijk blijkt te zijn, dient de opdrachtgever  het volledige opdrachtsom te betalen, tenzij dit anders is overeengekomen. 

6.3. Het inschakelen of betrekken van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van CranesCoaching. 

 
Artikel 7. Tarieven, kosten en prijzen

7.1. De opdrachtgever verplicht zich bij het inschrijven van een workshop of cursus of bij het maken voor een afspraak voor coaching, tot betaling van de desbetreffende kosten. 

7.2. In de offerte van CranesCoaching zal duidelijk worden vermeld welke tarieven en kosten er door CranesCoaching en de daarin benoemde werkzaamheden in rekening gebracht zullen worden. De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, verzend, administratie en reiskosten, tenzij dit anders is aangegeven. 

7.3. De kosten van coachingsessies worden opgesteld aan de hand van de duur en de wensen van de opdrachtgever, dit zal tijdens het kennismakingsgesprek met elkaar besproken worden. 

 

Artikel 8. Facturering en betalingsvoorwaarden

8.1. Door middel van een schriftelijke of digitale factuur zullen de kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het gehele of gedeelte van het bedrag kan op voorschotbasis worden gefactureerd. 

8.2. Betalingen door de opdrachtgever dient voorafgaand aan de workshop en training te geschieden, of echter uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te doen toekomen, tenzij anders is vermeld in de offerte of op de factuur. 

8.3. Indien CranesCoaching de betaling niet binnen 14 dagen heeft ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en heeft CranesCoaching het recht de inschrijving voor de workshop of training te laten vervallen. 

8.4. Indien de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling naar CranesCoaching, dan komen alle extra gemaakte kosten ( incasso,- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever.

8.5. De betaling van de coachingsessie dient tijdens de sessie of binnen 24 uur na ontvangst van een betaalverzoek te worden voldaan. 

8.5. Betaling in delen kan slechts alleen na akkoord en schriftelijke bevestiging van CranesCoaching plaatsvinden. 

 

Artikel 9. Annuleringsvoorwaarden

9.1. CranesCoaching is bevoegd om een training/workshop te annuleren, door bijvoorbeeld gebrek aan onvoldoende inschrijvingen. Dit zal 6 dagen voor de geplande datum worden vermeld. Afzegging binnen 6 dagen voor aanvang kan alleen door bijzondere onvoorziene omstandigheden waarbij de trainer niet aanwezig kan zijn of de locatie niet meer beschikbaar is. Deelnemers ontvangen bij annulering vanuit CranesCoaching hun geld retour. 

9.2. Annulering door deelnemer/cliënt voor coachingsessies:

- Kosteloos annuleren kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak

- Verplaatsen van de afspraak is altijd mogelijk

- Annulering binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak, dient de cliënt 100% te betalen voor de coachingsessie

9.3. Annulering door deelnemer/cliënt voor training/ workshops

- Kosteloos annuleren kan tot 14 dagen voor aanvang van de training/ workshop

- Annulering tot 7 dagen voor aanvang, dient men 25 euro te betalen voor de administratiekosten

- Annulering binnen 7 dagen voor aanvang, dient met het gehele bedrag van de workshop/training te betalen. 

 

10. Duur en afsluiting van de opdracht

10.1. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk van te voren bepaald en overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In deze opdrachtbevestiging wordt een inschatting van de duur van de opdracht en het aantal sessies aangegeven. 

10.2.  Indien de opdrachtgever na het aantal genoemde sessies vermeld in de opdrachtbevestiging, meer sessies wilt voeren, zal er opnieuw een opdrachtbevestiging worden gemaakt met de verwachte aantal sessies en duur van het traject in worden opgenomen. 

10.3. Beiden partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen wanneer een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte. Dit dient gemotiveerd te worden en schriftelijk aan de wederpartij bekend worden gemaakt. 

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. CranesCoaching is niet aansprakelijk voor enige ( directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/ of aan cliënt is ontstaan door of tijdens het gebruik van de geleverde diensten van CranesCoaching.

 

Artikel 11. Klachten

11.1. Klachten over de door CranesCoaching verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever en/of cliënt binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk te worden vermeld. CranesCoaching zal de klacht binnen 7 dagen in behandeling nemen . 

 

Artikel 12. Geheimhouding

12.1. CranesCoaching houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt. 

12.2. CranesCoaching zal met betrekking tot alle informatie die zij in het kader van een opdracht van de opdrachtgever en/of cliënt ontvangt geheimhouding betrachten. 

 

Artikel 13. Auteursrecht 

13.1. Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld of  gebruikt door CranesCoaching voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van CranesCoaching. 

13.2. CranesCoaching blijft eigenaresse van al het schriftelijke lesmateriaal en het daarop rustende auteursrecht. 

13.3. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is het de deelnemer, cliënt, opdrachtgever dan wel anderen, niet toegestaan het materiaal te reproduceren of anders te gebruiken dan als naslagwerk.

 

Artikel 14. Bijzondere bepalingen  

14.1. CranesCoaching behoud zich het recht voor om deelnemers van een training/workshop door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de training/workshop belemmeren of verstoren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst van CranesCaoching

14.2. Op elke overeenkomst tussen CranesCoaching en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing

14.3. Indien uit de overeenkomst tussen CranesCoaching en opdrachtgever geschillen voortvloeien en beide partijen deze niet zelfstandig kunnen oplossen, zullen deze geschillen worden voorgelegd aan een onafhankelijke beroepsinstantie. Deze instantie doet binnen een periode van een maand een voor beide partijen bindende uitspraak. 


Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens
CranesCoaching verzamelt enkel de persoonlijke gegevens die relevant zijn voor het kunnen uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening. Dit zijn jouw NAW gegevens die nodig zijn voor het opmaken van de offerte en factuur. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit, zonder jou nadrukkelijke toestemming, gedeeld worden aan derden.

Bewaartermijn en rechten
Jouw contactgegevens zullen conform de wettelijke eisen bewaard worden.  Het is op verzoek mogelijk om inzicht te krijgen in jouw persoonlijke data en de data die je aan ons opgegeven hebt. Het is mogelijk om op verzoek enige persoonlijke data te verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht dienen te bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Contactinformatie
Alle contact, welke CranesCoaching met jou voert tijdens jouw coachingstraject
middels e-mails, telefoon, whatsapp , facebook messenger of ieder andere manier van digitale communicatie, wordt enkel gebruikt om jou op de hoogte te houden van de gemaakte afspraken, opdrachten, oefeningen en andere gerelateerde informatie.  Verder zullen jouw contactgegevens enkel worden gebruikt om jou te informeren over coaching, training, workshops of cursussen of een ander aanbod welke te vinden is op de website van CranesCoaching.